JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vanliga frågor

Från detta formulär kan du beställa kopior av domar/beslut.

För att få kopior på handlingar i pågående mål måste du vända dig till kansliet på telefonnummer 060-18 66 35 eller registrator.

Kammarrätten tar ut avgift för kopior av handlingar enligt avgiftsförordningen (1992:191) om beställningen omfattar tio sidor eller flera.
Läs mer om avgifter

Om man är missnöjd med kammarrättens avgörande kan det överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Av överklagandet ska framgå vad man är missnöjd med och på vilket sätt man vill att domen eller beslutet ska ändras. Hur man överklagar framgår av en bilaga till kammarrättens avgöranden.
 
Det kostar inget att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs mer

Det går oftast inte att säga i förväg hur lång tid det tar innan ett mål blir avgjort. Vissa mål avgörs inom någon eller några månader och andra mål tar det längre tid att avgöra.

Vissa mål ska behandlas med förtur, exempelvis mål om tvångsvård av barn, missbrukare och psykiskt sjuka. Ett annat exempel är offentliga upphandlingar. Sådana mål avgörs ibland samma dag som de kommer in till kammarrätten. Andra mål kan då få vänta trots att de har legat längre i kammarrätten.

Oftast måste kammarrätten först ta ställning till om prövningstillstånd ska meddelas (se mer om det nedan). Parterna underrättas om kammarrättens beslut i frågan om prövningstillstånd genom att protokollet med beslutet sänds till dem. Domstolens målsättning är att beslut om prövningstillstånd meddelas inom tre månader.

Om det har meddelats prövningstillstånd påbörjas i regel skriftväxling i målet. Parterna får tillfälle att yttra sig över varandras inlagor. När skriftväxlingen är avslutad läser någon av juristerna i kammarrätten in sig på målet, föredrar handlingarna för rätten och ger ett förslag till avgörande.

Efter föredragningen skriver den domare som är ansvarig för målet ett förslag till dom. Förslaget cirkulerar sedan mellan rättens ledamöter som oftast enas om en gemensam formulering. Har någon en annan uppfattning skriver denne en skiljaktig mening. När domen har fått sin slutliga utformning skickas den till parterna med post.

Domstolens målsättning är att huvuddelen av målen inte bör ta längre tid än sex månader att avgöra.

En enskild part kan i vissa fall beviljas rättshjälp eller offentligt biträde. I det stora flertalet av mål i kammarrätten är det sällsynt att förutsättningarna för rättshjälp är uppfyllda. Det hänger samman med att kammarrätten har ett relativt stort ansvar för målens utredning, vilket minskar den enskildes behov av juridisk hjälp.

Om man som part kallats till en muntlig förhandling, och i samband med den haft vissa kostnader för resa och uppehälle, kan man få ersättning av domstolen. Vittnen kan även få ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ersättningen kan betalas i förskott eller efterhand, men inte på plats i samband med den muntliga förhandlingen.

Grupper, t.ex. skolklasser, som är intresserade av en allmän information om kammarrättens verksamhet kan kontakta Elisabeth Nordin tel. 060-18 66 02 för överenskommelse om en sådan presentation.

För det stora flertalet mål som överklagas från förvaltningsrätterna krävs prövningstillstånd i kammarrätten. Hit hör exempelvis mål om sjukpenning, pension, socialt bistånd och körkort. För att avgöra om prövningstillstånd ska meddelas går domstolen igenom alla handlingar i målet. Prövningstillstånd beviljas alltid om domstolen anser att det kan finnas anledning att ändra förvaltningsrättens avgörande. Prövningstillstånd meddelas också om det är av vikt för rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt eller om det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. I skattemål, som är en av kammarrättens två största målgrupper, krävs i det flesta fall inget prövningstillstånd. Inte heller i mål om tvångsomhändertagande krävs prövningstillstånd.

Under sommarmånaderna tar kammarrätten emot juridikstuderanden som vill arbeta som sommarnotarier. Kammarrätten tar även emot juridikstuderanden som önskar göra uppsatspraktik vid domstolen i samband med sitt examensarbete. Att arbeta som sommarnotarie eller att vara uppsatspraktikant ger en inblick i hur arbetet på domstol fungerar och ger en överblick över de rättsområden som förekommer i allmän förvaltningsdomstol. 

I arbetet kan ingå bl.a. att delta i beredningen av mål och ärenden, delta i förhandlingar, skriva förslag till domar och beslut samt att göra rättsutredningar. Tjänstgöringen eller praktiken omfattar vanligtvis ett visst antal veckor med tillträde enligt överenskommelse.

Kontakta kammarrättens personaladministratör Elisabeth Nordin, tfn 060-18 66 02, om du är intresserad av att arbeta som sommarnotarie eller att vara uppsatspraktikant.

Syftet med delgivning är att kammarrätten ska få bevis om att en person har fått en viss handling. Kammarrätten tillämpar ofta en ordning som kallas förenklad delgivning. För att förenklad delgivning ska få användas, krävs att kammarrätten har skickat en blankett med rubriken "Information om förenklad delgivning" till dig. Förenklad delgivning går till på så sätt att kammarrätten först skickar en handling till din senast kända adress. Närmast följande arbetsdag skickar kammarrätten ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats. Du anses vara delgiven två veckor efter det att handlingen skickats, förutsatt att kontrollmeddelande skickats på föreskrivet sätt.

Exempel 1
Den 10 mars skickar kammarrätten en dom till din hemadress. Dagen efter, det vill säga den 11 mars, skickas ett kontrollmeddelande där det står att kammarrätten har skickat domen till dig. Du kommer att anses vara delgiven domen den 24 mars. Om det av bilaga till domen framgår att du har, exempelvis, tre veckor på dig att överklaga så skall överklagandet ha kommit in till kammarrätten senast den 14 april.

Exempel 2
Kammarrätten skickar en handling till dig fredagen den 13 november. Av handlingen framgår att du ska yttra dig "inom två veckor från den dag då du fått del av handlingen". Måndagen den 16 november skickas ett meddelande till dig där det står att kammarrätten har skickat handlingen till dig. Du anses vara delgiven handlingen den 27 november och yttrandet ska ha kommit in till kammarrätten senast den 11 december.

Utgångspunkten är att förhandlingen hålls i Sundsvall men den kan även hållas på annan ort, eller via videolänk om flertalet medverkande får mycket lång resväg.

Har du frågor kring detta kan du kontakta domstolen.

Ett överklagande ska innehålla följande uppgifter:

  • namn
  • personnummer eller organisationsnummer
  • postadress och adress till arbetsplats
  • telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen
  • vilket beslut som överklagas
  • yrkande  (hur man vill att domstolen ska besluta)
  • omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet
  • om prövningstillstånd krävs, ska även anges de omständigheter som åberopas till stöd för att ett sådant tillstånd ska meddelas

 Senast ändrad: 2012-01-30