JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Remissvar

Kammarrätten yttrar sig till regeringen över olika utredningsförslag eller i andra lagstiftningsärenden. På denna sida finns våra remissvar i år, i menyn till vänster finns kammarrättens remissvar från 2006.

Bild på en pdf-ikon  Promemorian Beskattning av vissa utbetalningar från arbetskooperativ och vid förenklad avveckling av ekonomiska föreningar.
[2018-01-10]

Bild på en pdf-ikon  Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer (Ds 2017:46)
[2017-12-15]

Bild på en pdf-ikon  Promemorian Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter (Fi2017/04328/S2)
[2017-12-15]

Bild på en pdf-ikon  Promemorian Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift (Fi2017/03845/S1)
[2017-11-29]

Bild på en pdf-ikon  Konsultation i frågor som rör det samiska folket (Ds 2017:43) (Dnr Ku2017/01905/DISK)
[2017-11-17]

Bild på en pdf-ikon  Ändringar i bestämmelser om val till Sametinget (Ds 2017:34)
[2017-09-21]

Bild på en pdf-ikon  Betänkandet En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)
[2017-09-19]

Bild på en pdf-ikon  Remiss av promemorian N 2017/04696/RS om Ändringar i jaktförordningen när det gäller beslut om antalet patroner vid björnjakt.
[2017-09-08]

Bild på en pdf-ikon  Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45)
[2017-09-07]

Bild på en pdf-ikon  Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket Dnr N2017/03932/MRT
[2017-08-28]

Bild på en pdf-ikon  Yttrande över betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)
[2017-08-28]

Bild på en pdf-ikon  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om villkoren och förfarandet för kommissionen att be-gära och tillhandahålla information från företag i för-hållande till den inre marknaden och närliggande om-råden. KOM (2017) 257
[2017-08-17]

Bild på en pdf-ikon  Promemorian Sekretess hos domstol på konkurrensområdet Dnr N2017/03407/RS
[2017-08-07]

Bild på en pdf-ikon  En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30)
[2017-08-02]

Bild på en pdf-ikon  Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor, U2017/01031/S
[2017-06-01]  

Bild på en pdf-ikon  Klassificering av psykoaktiva substanser, SOU 2016:93
[2017-05-10]

Bild på en pdf-ikon En känneteckenrättslig reform. Betänkande av 2015 års varumärkesutredning
[2017-03-01]

Bild på en pdf-ikon En svensk flygskatt, Betänkande av utredningen om skatt på flygresor, SOU 2016:83
[2017-02-27]

Bild på en pdf-ikon Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer. Slutbetänkande av 2014 års människohandelsutredning, SOU 2016:70
[2017-02-20]

Bild på en pdf-ikon Remissyttrande över Rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen.
[2017-02-15]

Bild på en pdf-ikon Finansdepartementets promemoria Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen.
[2016-12-16]

Bild på en pdf-ikon Remiss av Ds 2016:27 Frågor kring 2009 års renskötselkonvention
[2016-12-14]

Bild på en pdf-ikon Promemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32)
[2016-11-25]

Bild på en pdf-ikon Redovisningsskyldighetens inträde samt vissa andra förfarandefrågor på punktskatteområdet (dnr Fi2016/02553/S2)
[2016-10-25]

Bild på en pdf-ikon Rapporten Översyn av bestämmelserna om tystnadsplikt i riksdagen
[2016-09-29]

Bild på en pdf-ikon Betänkandet Revisorns skadeståndsskyldighet (SOU 2016:34)
[2016-09-23]

Bild på en pdf-ikon Förslag till föreskrifter om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning (dnr 2016-5496)
[2016-06-08]

Bild på en pdf-ikon Delbetänkande Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige SOU 2016:21
[2016-06-07]

Bild på en pdf-ikon Promemorian Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål (Ju 2016/03251/DOM)
[2016-06-07]

Bild på en pdf-ikon Promemoria om höjning av alkoholskatt
[2016-05-18]

Bild på en pdf-ikon Betänkandet Kroppsbehandlingar - Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100)
[2016-05-12]

Bild på en pdf-ikon Promemorian Kompletterande förslag avseende kemikalieskatterna
[2016-04-21]

Bild på en pdf-ikon Finansdepartementets promemoria Lika beskattning av dieselbränsle i båtar, skepp och arbetsmaskiner inom vattenbruk, skogsbruk och jordbruk
[2016-04-19]

Bild på en pdf-ikon Promemoria om sänkt reklamskatt (Fi2016/01415/S2)
[2016-04-13]

Bild på en pdf-ikon Remiss av promemoria N 2016/02157/RS om specialforum för överklagande av vissa jaktbeslut
[2016-04-07]

Bild på en pdf-ikon Rapporten Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd. SSM2014-1921
[2016-04-05]

Bild på en pdf-ikon Promemorian Definition av beskattningsår för vissa punktskatter (Fi2015/03160/S2)
[2016-01-19]

Bild på en pdf-ikon Betänkandet Energiskatt på el - En översyn av det nuvarande systemet (SOU 2015:87)
[2016-01-11]Senast ändrad: 2018-01-10