JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Remissvar

Kammarrätten yttrar sig till regeringen över olika utredningsförslag eller i andra lagstiftningsärenden. På denna sida finns våra remissvar i år, i menyn till vänster finns kammarrättens remissvar från 2006.

Bild på en pdf-ikon  Promemoria om sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer.
[2019-01-15]

Bild på en pdf-ikon  Förslag till ny föreskrift om gallring m.m.
[2018-11-29]

Bild på en pdf-ikon  Delar av betänkandet Brännheta skatter! SOU 2017:83
[2018-11-20]

Bild på en pdf-ikon  Förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd samt nya allmänna råd med anledning av införande av kulturmiljöregistret
[2018-11-07]

Bild på en pdf-ikon  Remiss av förslag till ändring i föreskrifter om körkortslån
CSN:s dnr 2018-119-10847

[2018-11-05]

Bild på en pdf-ikon  Förslag till ändring i tillhandahållandeförordningen (Ju2016/03549/L6)
[2018-10-29]

Bild på en pdf-ikon  Yttrande över departementspromemorian Tillståndsprövning av vapendelar m.m. Ds 2018:30
[2018-10-15]

Bild på en pdf-ikon  Departementspromemorian Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform. Ds 2018:12
[2018-08-29]

Bild på en pdf-ikon  Remiss av förslag till föreskrifter om jaktmedel.
[2018-08-28]

Bild på en pdf-ikon  Yttrande över promemorian om prövning av bisysslor för justitieråden samt presidenterna i hovrätt och kammarrätt.
[2018-06-28]

Bild på en pdf-ikon  Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 92/83/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker. Fi2018/02193/S2
[2018-06-14]

Bild på en pdf-ikon  Förslag till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt
Fi2018/02192/S2

[2018-06-14]

Bild på en pdf-ikon  Promemorian Ytterligare utvidgning av skattebefrielse för egenproducerad el. Fi2018/01752/S2
[2018-05-30]

Bild på en pdf-ikon  Förslag till föreskrifter om riktade hälsoundersökningar
[2018-05-18]

Bild på en pdf-ikon  Socialstyrelsens rapport Otillåten egendom och hot inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården.
[2018-05-04]

Bild på en pdf-ikon  Promemorian Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet.
[2018-04-06]

Bild på en pdf-ikon  Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel (SOU 2017:102)
[2018-03-26]

Bild på en pdf-ikon  Skatteverkets promemoria Några frågor om arbete mot skattebrott
[2018-03-06]

Bild på en pdf-ikon  SOU 2017:85 Rekrytering av framtidens domare
[2018-03-06]

Bild på en pdf-ikon  Betänkandet Beräkning av skattetillägg - en översyn av reglerna, SOU 2017:94
[2018-03-05]

Bild på en pdf-ikon  Remiss av N2018/00974/RS Ändring i förordningen om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet avseende beslut om jaktmedel enligt 10 § andra stycket jaktförordningen.
[2018-02-26]

Bild på en pdf-ikon  Remiss av N2017/07627 Ändringar i jaktförordningen (1987:905) i syfte att underlätta för rullstolsburna personer med bestående rörelsehinder att jaga
[2018-02-26]

Bild på en pdf-ikon  Säkerhetshöjande åtgärder vid Sametingets sammanträden (Ds 2017:65)
[2018-02-22]

Bild på en pdf-ikon  Betänkandet Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer (SOU 2017:90)
[2018-02-16]

Bild på en pdf-ikon  Europeiska kommissionens förslag till ändringar av bussförordningen (1073/2009)
[2018-01-30]

Bild på en pdf-ikon  Europeiska kommissionens förslag till ändringar av direktivet om kombinerade transporter (92/106) inom ramen för mobilitetspaketet.
[2018-01-30]

Bild på en pdf-ikon  Betänkandet Finansiering av public service - för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende (SOU 2017:79)
[2018-01-18]

Bild på en pdf-ikon  Promemorian Beskattning av vissa utbetalningar från arbetskooperativ och vid förenklad avveckling av ekonomiska föreningar.
[2018-01-10]

Bild på en pdf-ikon  Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer (Ds 2017:46)
[2017-12-15]

Bild på en pdf-ikon  Promemorian Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter (Fi2017/04328/S2)
[2017-12-15]

Bild på en pdf-ikon  Promemorian Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift (Fi2017/03845/S1)
[2017-11-29]

Bild på en pdf-ikon  Konsultation i frågor som rör det samiska folket (Ds 2017:43) (Dnr Ku2017/01905/DISK)
[2017-11-17]

Bild på en pdf-ikon  Ändringar i bestämmelser om val till Sametinget (Ds 2017:34)
[2017-09-21]

Bild på en pdf-ikon  Betänkandet En ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)
[2017-09-19]

Bild på en pdf-ikon  Remiss av promemorian N 2017/04696/RS om Ändringar i jaktförordningen när det gäller beslut om antalet patroner vid björnjakt.
[2017-09-08]

Bild på en pdf-ikon  Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45)
[2017-09-07]

Bild på en pdf-ikon  Europeiska kommissionens förslag inom ramen för sitt mobilitetspaket Dnr N2017/03932/MRT
[2017-08-28]

Bild på en pdf-ikon  Yttrande över betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)
[2017-08-28]

Bild på en pdf-ikon  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om villkoren och förfarandet för kommissionen att be-gära och tillhandahålla information från företag i för-hållande till den inre marknaden och närliggande om-råden. KOM (2017) 257
[2017-08-17]

Bild på en pdf-ikon  Promemorian Sekretess hos domstol på konkurrensområdet Dnr N2017/03407/RS
[2017-08-07]

Bild på en pdf-ikon  En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30)
[2017-08-02]

Bild på en pdf-ikon  Möjlighet att använda en särskild kvot vid placering i kommunala skolor, U2017/01031/S
[2017-06-01]  

Bild på en pdf-ikon  Klassificering av psykoaktiva substanser, SOU 2016:93
[2017-05-10]

Bild på en pdf-ikon En känneteckenrättslig reform. Betänkande av 2015 års varumärkesutredning
[2017-03-01]

Bild på en pdf-ikon En svensk flygskatt, Betänkande av utredningen om skatt på flygresor, SOU 2016:83
[2017-02-27]

Bild på en pdf-ikon Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer. Slutbetänkande av 2014 års människohandelsutredning, SOU 2016:70
[2017-02-20]

Bild på en pdf-ikon Remissyttrande över Rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen.
[2017-02-15]

Bild på en pdf-ikon Finansdepartementets promemoria Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen.
[2016-12-16]

Bild på en pdf-ikon Remiss av Ds 2016:27 Frågor kring 2009 års renskötselkonvention
[2016-12-14]

Bild på en pdf-ikon Promemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32)
[2016-11-25]

Bild på en pdf-ikon Redovisningsskyldighetens inträde samt vissa andra förfarandefrågor på punktskatteområdet (dnr Fi2016/02553/S2)
[2016-10-25]

Bild på en pdf-ikon Rapporten Översyn av bestämmelserna om tystnadsplikt i riksdagen
[2016-09-29]

Bild på en pdf-ikon Betänkandet Revisorns skadeståndsskyldighet (SOU 2016:34)
[2016-09-23]

Bild på en pdf-ikon Förslag till föreskrifter om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning (dnr 2016-5496)
[2016-06-08]

Bild på en pdf-ikon Delbetänkande Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige SOU 2016:21
[2016-06-07]

Bild på en pdf-ikon Promemorian Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål (Ju 2016/03251/DOM)
[2016-06-07]

Bild på en pdf-ikon Promemoria om höjning av alkoholskatt
[2016-05-18]

Bild på en pdf-ikon Betänkandet Kroppsbehandlingar - Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100)
[2016-05-12]

Bild på en pdf-ikon Promemorian Kompletterande förslag avseende kemikalieskatterna
[2016-04-21]

Bild på en pdf-ikon Finansdepartementets promemoria Lika beskattning av dieselbränsle i båtar, skepp och arbetsmaskiner inom vattenbruk, skogsbruk och jordbruk
[2016-04-19]

Bild på en pdf-ikon Promemoria om sänkt reklamskatt (Fi2016/01415/S2)
[2016-04-13]

Bild på en pdf-ikon Remiss av promemoria N 2016/02157/RS om specialforum för överklagande av vissa jaktbeslut
[2016-04-07]

Bild på en pdf-ikon Rapporten Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd. SSM2014-1921
[2016-04-05]

Bild på en pdf-ikon Promemorian Definition av beskattningsår för vissa punktskatter (Fi2015/03160/S2)
[2016-01-19]

Bild på en pdf-ikon Betänkandet Energiskatt på el - En översyn av det nuvarande systemet (SOU 2015:87)
[2016-01-11]Senast ändrad: 2019-01-15