JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag

Om överklagandenämnden 

Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag har till uppgift att pröva överklaganden av domstolsbeslut om entledigande och avstängning av nämndemän. Nämndens beslut kan inte överklagas.

Nämnden inrättades den 1 juli 2006 och har sitt kansli hos Kammarrätten i Sundsvall.

Nämndens instruktion kan Du läsa här: Förordning [2007:1081] med instruktion för Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag.

Kontaktuppgifter
Besöksadress: Södra Tjärngatan 2, 852 37 Sundsvall
Postadress: Box 714, 851 06 Sundsvall
Telefon: 060-18 66 00
E-post: overklagandenamnden@dom.se

 

 Verksamhetsberättelse för 2017 och verksamhetsplan för 2018

 Information om GDPR

Överklagandenämndens dataskyddsombud är Jeanette Sundqvist som ni når på telefon 060-18 66 00 eller e-post på dataskyddsombud.ksu@dom.se

 

Grund för entledigande respektive avstängning

Av 4 kap. 8 § rättegångsbalken, RB, och 21 § lagen om allmänna förvaltningsdomstolar, LAFD, framgår att domstol ska entlediga en nämndeman som genom att begå brott eller på annat sätt har visat sig olämplig för uppdraget. Domstolen får också entlediga en nämndeman som visar giltigt hinder.

Enligt 4 kap. 8 a § RB och 22 § LAFD får domstolen stänga av en nämndeman från tjänstgöringen om han eller hon
1. är föremål för ett ärende om entledigande,
2. är föremål för förundersökning eller står under åtal för ett brott som vid fällande dom kan antas leda till entledigande, eller
3. i övrigt uppvisar ett beteende eller ett tillstånd som bedöms skada allmänhetens förtroende för rättskipningen.

Ett beslut om avstängning enligt första stycket 3 ska gälla för viss tid, dock högst sex månader.

RB och LAFD kan Du läsa i sin helhet här: Rättegångsbalken (1942:740) och lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.

 

Ett ärendes gång


Överklagandet

Ett överklagande ska vara skriftligt och det ska framgå vilket beslut som överklagas.

Av överklagandet bör också framgå:
• namn och personnummer
• adress
• telefonnummer och mobiltelefonnummer
• e-postadress

Till överklagandet bifogas också eventuella bilagor såsom intyg eller andra handlingar som åberopas. De handlingar som redan finns i domstolens ärende behöver dock inte ges in på nytt.

Ett överklagande ska skickas in till den domstol som fattat det överklagade beslutet inom tre veckor från den dag då nämndemannen fick del av beslutet. När ett överklagande kommer in ska domstolen ta ställning till om det finns anledning att ändra beslutet enligt förvaltningslagens bestämmelser. Om domstolen inte ändrar beslutet skickas överklagandet till Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag tillsammans med handlingarna i ärendet.

Ärendets gång hos Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag

När ett överklagandeärende kommer till Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag från en domstol registreras det och nämndens sekreterare får ta hand om det. Med ärendet följer ibland ett yttrande där domstolen redogör för sin inställning till överklagandet. Ett sådant yttrande skickas alltid till den som överklagat för att denne ska få tillfälle att komma med synpunkter på domstolens inställning innan Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag beslutar i ärendet. Den som klagat kan skicka brev eller e-post till nämnden och redovisa sin ståndpunkt.

Beslut i ärendena fattas vid ett nämndsammanträde.

När beslut fattats i ett ärende skickas avgörandet till klaganden och domstolen får en kopia av beslutet för att kunna vidta de åtgärder som beslutet leder till.

 

Beslut fattade av Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 

Beslut 2018-12-14, dnr 25-2018-10
Fråga om nämndeman är olämplig för uppdraget som nämndeman. Nämndemannen har i offentliga inlägg på sociala medier och i en insändare i en dagstidning, med eget namn och titeln nämndeman, uttryck kritik mot bl.a. Migrationsverkets processföring.

Beslut 2018-11-16, dnr 25-2018-8
Fråga om nämndeman som somnat under förhandling och har svårt att hålla sig vaken i vissa situationer är olämplig för uppdraget.

Beslut 2018-05-03, dnr 25-2018-5
Fråga om tingsrätt haft fog för avstängning av nämndeman med anledning av vad som framkommit i domskäl.

Beslut 2018-03-02, dnr 25-2018-4
Fråga om nämndeman genom sitt beteende visat sådana brister i sitt uppträdande och omdöme att han måste anses olämplig för uppdraget och därmed ska entledigas.

Beslut 2018-03-02, dnr 25-2018-3
Fråga om nämndeman som uteblivit från tjänstgöring fyra gånger visat sig olömplig för uppdraget.

Beslut 2018-02-02, dnr 25-2018-1
Fråga om entledigande av nämndeman som inte vill döma i migrationsmål.

Beslut 2018-01-12, dnr 25-2017-7
Fråga om nämndeman ska entledigas på grund av att han genom sina offentliga inlägg på ett webforum visat sig olämplig för uppdraget som nämndeman.

Beslut 2017-10-27, dnr 25-2017-6
Fråga om avstängning av nämndeman då ärende om entledigande inletts med anledning av offentliga inlägg på ett webforum.

Beslut 2017-08-31, dnr 25-2017-5
Fråga om nämndeman genom sitt uppträdande visat sig olämplig för uppdraget och därför ska entledigas.

Beslut 2017-08-31, dnr 25-2017-4
Avskrivning av ärende om avstängning eftersom beslut om entledigande fattats.

Beslut 2017-01-26, dnr 25-2017-1
Fråga om nämndeman bedöms skada allmänhetens förtroende för den dömande verksamheten och därför ska entledigas.

Beslut 2016-11-30, dnr 25-2016-8
Fråga om nämndeman genom uttalanden i offentliga debatter och på Internet medverkan bedöms skada allmänhetens förtroende för den dömande verksamheten och därför ska entledigas.

Beslut 2016-11-30, dnr 25-2016-7
Avstängning av nämndeman. Överklagandenämnden avskrev ärendet eftersom beslut om avstängning upphört att gälla då tingsrätten beslutat att entlediga nämndemannen.

Beslut 2016-09-29, dnr 25-2016-6
Fråga om nämndeman genom kontakter med en tilltalad uppvisat ett beteende eller ett tillstånd som bedöms skada allmänhetens förtroende för rättskipningen och därför får stängas av viss tid.

Beslut 2016-08-29, dnr 25-2016-5
Fråga om nämndeman på grund av insändare i tidning bedöms skada allmänhetens förtroende för den dömande verksamheten och därför ska entledigas.

Beslut 2016-05-27, dnr 25-2016-3
Fråga om nämndeman är olämplig som nämndeman på grund av offentliga inlägg på ett webforum och därför ska entledigas.

Beslut 2016-05-27, dnr 25-2016-4
Fråga om nämndeman är olämplig som nämndeman på grund av offentliga inlägg på ett webforum och därför ska entledigas.

Beslut 2016-05-27, dnr 25-2016-5
Fråga om nämndeman ska entledigas på grund av att han genom sitt agerande, insändare i en tidning, visat sig olämplig för uppdraget som nämndeman.

Beslut 2016-05-27, dnr 25-2016-6
Fråga om avstängning av nämndeman på grund av att denne, genom sina kontakter med en tilltalad, uppvisat ett beteende eller ett tillstånd som bedöms skada allmänhetens förtroende för rättsskipningen.

Beslut 2016-04-11, dnr 25-2016-2
Fråga om avstängning av nämndeman på grund av att han uppvisat ett beteende eller tillstånd som bedöms skada allmänhetens förtroende för rättsskipningen genom uttalanden i olika medier.

Beslut 2016-02-12, dnr 25-2015-8
Fråga om nämndeman visat sig olämplig för uppdraget på grund brott (förgripelse och våld mot tjänsteman samt våldsamt motstånd) begångna i juni 2006 och i november 2006.

Beslut 2015-04-20, dnr 25-2015-7
Fråga om nämndeman ska entledigas på grund av att han genom sina offentliga inlägg på olika webforum visat sig olämplig för uppdraget som nämndeman.

Beslut 2015-04-20, dnr 25-2015-6
Fråga om nämndeman ska entledigas på grund av att han genom sina offentliga inlägg på ett webforum visat sig olämplig för uppdraget som nämndeman.

Beslut 2015-04-20, dnr 25-2015-5
Fråga om nämndeman genom upprepade trafikförseelser visat sig olämplig för uppdraget som nämndeman.

Beslut 2015-03-11, dnr 25-2015-3
Fråga om nämndeman genom upprepade trafikförseelser, varav de flesta begåtts under tiden oktober 2009 - augusti 2010, visat sig olämplig för uppdraget som nämndeman.

Beslut 2015-03-11, dnr 25-2015-2
Frågan är om nämndeman ska entledigas på grund av att han genom uttalanden på Internet visat sig olämplig för uppdraget som nämndeman.

Beslut 2014-11-24 dnr 25-2014-6
Frågan är om nämndeman ska entledigas på grund av att han genom sina uttalanden visat sig uppenbart olämplig för uppdraget som nämndeman.

Beslut 2014-10-27 dnr 25-2014-5
Fråga om en nämndeman är uppenbart olämplig för nämndemannauppdraget.

Beslut 2014-09-29 dnr 25-2014-4
Fråga om en nämndeman, som uppfattats ha somnat vid muntliga förhandlingar, var uppenbart olämplig för nämndemannauppdraget.

Beslut 2014-09-29 dnr 25-2014-3
Fråga om tingsrätt haft fog för sitt beslut att stänga av en nämndeman från sin tjänstgöring i avvaktan på att frågan om entledigande slutligt prövas.

Beslut 2014-05-28 dnr 24-2014-2
Fråga om överklagbart beslut om att entlediga eller stänga av nämndeman fattats.

Beslut 2013-06-20 dnr 24-2013-3
Fråga om avstängning av nämndeman då denne är föremål för ett ärende om entledigande. Nämndemannen har även själv begärt att få bli entledigad.

Beslut 2013-02-05 dnr 24-2013-1
Fråga om nämndeman  i en pågående polisundersökning uppträtt påstridigt och partiskt för den misstänktes räkning samt uppmanat målsäganden att återta en polisanmälan och om nämndemannen därmed är uppenbart olämplig för uppdraget som nämndeman.

Beslut 2012-11-21 dnr 24-2012-5
Fråga om tingsrätt haft fog för sitt beslut att stänga av en nämndeman från sin tjänstgöring i avvaktan på att frågan om entledigande slutligt prövas.

Beslut 2012-06-19 dnr 24-2012-4
Fråga om skäl fanns att stänga av en nämndeman som meddelats kontaktförbud samt var föremål för brottsutredning dels rörande överträdelse av kontaktförbudet, dels rörande ofredande.

Beslut 2012-06-19 dnr 24-2012-3
Fråga om en nämndeman, som vid upprepade tillfällen vägrat att verkställa vad en domstol ålagt henne i samband med en vårdnadstvist, var uppenbart olämplig för nämndemannauppdraget.

Beslut 2011-10-25 dnr 24-2011-3
Fråga om en nämndeman som uteblivit från tjänstgöringstillfälle samt först kort innan tjänstöring meddelat domstolen om att hon skulle bli försenad eller att hon varit sjuk och inte skulle komma alls var uppenbart olämplig för nämndemannauppdraget.

Beslut 2011-04-08 dnr 24-2011-2
Fråga om en nämndeman inte skulle respektera alla människors lika värde och därmed uppenbart olämplig för nämndemannauppdraget.

Beslut 2010-11-08 dnr 24-2010-04
Fråga om nämndeman genom de brott han dömts för visat sig uppenbart olämplig för uppdraget som nämndeman.

Beslut 2010-03-30 dnr 24-2010-02
Fråga om annan än nämndemannen har rätt att överklaga domstolens beslut.

Beslut 2009-12-21 dnr 24-2009-7
Fråga om annan än nämndemannen har rätt att överklaga domstolens beslut.

Beslut 2009-01-20 dnr 24-2008-6
Fråga om nämndeman, som begärt ersättning för inkomstförluster när hon enligt tingsrättens mening inte haft möjlighet att arbeta, var uppenbart olämplig för nämndemannauppdraget.

Beslut 2009-01-19 dnr24-2008-8
Fråga om nämndeman visat giltigt hinder och därför skulle entledigas från sitt uppdrag som nämndeman.

 

Kontakta vårat kansli för att beställa beslut.


Senast ändrad: 2019-03-12